Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU VILLA DOMINIK WE WŁADYSŁAWOWIE

  INFORMACJE DLA KLIENTA/GOŚCIA

  Drodzy Goście  wysoko będziemy  cenić  Państwa współpracę w zakresie przestrzegania niniejszego Regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkich Gości a także reguluje kwestie związane z rezerwacją.

  Użyte określenia oznaczają:

  * KLIENT/GOŚĆ – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, dokonująca rezerwacji na stronie www.villadominik.pl [2] lub za pośrednictwem innego kanału komunikacji
  * OPERATOR/WYNAJMUJĄCY – Prowadzący serwis internetowy www.villadominik.pl [2], dokonujący rezerwacji i świadczący Usługę lub pośredniczący w dokonaniu Rezerwacji i świadczeniu Usługi.
  * USŁUGA – świadczenie wynajmu na cele mieszkalne pokoi gościnnych znajdujących się w budynkach przy ul. Brzozowa nr 20 Władysławowo na rzecz Klienta/Gościa
  * CENA ZA USŁUGĘ – wynagrodzenie za Usługę
  * OPŁATA REZERWACYJNA – opłata ceny za Usługę, która stanowi przesłankę do świadczenia Usługi.
  * ZALICZKA – zadatek na wykonanie Usługi stanowiący …0% Ceny za Usługę.
  * FORMULARZ REZERWACYJNY – dokument elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient/Gość dokonuje rezerwacji pokoju gościnnego
  * WSTĘPNE POTWIERDZENIE REZERWACJI – formularz przyjęcia wstępnej rezerwacji dokonanej przez Klienta/Gościa, zawierający zapisy dotyczące uzgodnionego pokoju gościnnego, terminu rezerwacji oraz Ceny za Usługę
  * OSTATECZNE POTWIERDZENIE REZERWACJI – formularz potwierdzający przyjęcie rezerwacji oraz wpłatę całej Opłaty Rezerwacyjnej

    ZAPOZNANIE SIĘ KLIENTA/GOŚCIA Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI, ORAZ AKCEPTACJA ICH TREŚCI JEST NIEZBĘDNA DO REALIZACJI USŁUGI.

  ZŁOŻENIE REZERWACJI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ TREŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU

  * ZASADY REZERWACJI

  * Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia pokoi gościnnych znajduje się na stronie internetowej www.villadominik.pl [2],
  * Po zapoznaniu się z ofertą oraz podanymi na stronie cenami, Klient/Gość droga elektroniczną dokonuje rezerwacji wybranego terminu, poprzez znajdujący się na stronie Formularz Rezerwacyjny. W tym momencie następuje Wstępna Rezerwacja.
  * w ciągu następnych 24 godzin Klient/Gość otrzyma e-mailem Wstępne Potwierdzenie Rezerwacji. Przesłane przez Operatora Wstępne Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierało zapisy dotyczące uzgodnionego pokoju gościnnego, terminu rezerwacji oraz Ceny za Usługę. Od tego momentu, Klient/Gość jest zobowiązany w przeciągu 24 godzin (jeśli nie ustalono inaczej) wpłacić zaliczkę w wysokości podanej w formularzu lub też całość kwoty Opłaty Rezerwacyjnej na podane konto bankowe Wynajmującego.
  * Zaliczka stanowi zadatek na wykonanie usługi wynajmu. Brak wpłaty zaliczki do 24 h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji skutkuje Anulacją rezerwacji bez koniczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń w tej materii.
  * Uznanie rachunku Operatora Opłatą Rezerwacyjną po 24 h od otrzymania Wstępnego Potwierdzenia Rezerwacji powoduje nie dojście Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Operator dokona mailowego Potwierdzenia Rezerwacji. W takim przypadku Operator dołoży wszelkich starań by zapewnić Klientowi/Gościowi Usługę na warunkach zbliżonych do warunków Rezerwacji.
  * W przypadku wpłaty zaliczki Klient/Gość zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części Opłaty Rezerwacyjnej przed przyjazdem na konto bankowe Operatora lub najpóźniej w dniu przyjazdu w gotówce.
  * W każdym przypadku płatność całości Opłaty Rezerwacyjnej za pobyt musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji Klienta/Gościa.

  * ZMIANA REZERWACJI

  * W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Operator zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju na inny, a w przypadku braku wolnego pokoju do anulowania rezerwacji.

  * ANULOWANE REZERWACJI

  * W przypadku rezygnacji z Rezerwacji, Klient/Gość zobowiązany jest do mailowego lub za pośrednictwem formularza kontaktowego poinformowania o tym fakcie Operatora pod rygorem nieważności.
  * W przypadku anulacji Rezerwacji Gość ponosi koszty wpłaconej Zaliczki lub też Opłaty Rezerwacyjnej.

  * SKŁADOWE CENY

  * Podana w opisie pokoju cena jest ceną brutto i obejmuje:

  * pobyt w wybranym pokoju gościnnym maksymalnej ustalonej dla niego ilości osób w wybranym przez Klienta/Gościa terminie
  * koszt zużytych przez Gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),
  * zmianę pościeli i ręczników dla każdego z Gości
  * koszt sprzątania końcowego

  * Ewentualne inne usługi świadczone przez Operatora płatne są osobno.

  * PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI

  * O ile nie zapadną inne uzgodnienia, doba hotelowa Villa Dominik zaczyna się o godz. 14:00 i kończy się o godz. 11:00 następnego dnia. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej gość powinien zgłosić to pracownikowi Villa Dominik do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju gościnnego, co jednak nie wiąże Wynajmującego.
  * Klucze do pokoju gościnnego przekazywane są bezpośrednio przez pracownika Villa Dominik.
  * W przypadku zgubienia kluczy od pokoju gościnnego Klient/Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.

  * ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI

  * W opisie każdego pokoju gościnnego znajdują się wskazania co do maksymalnej dopuszczalnej ilości osób mogących mieszkać w pomieszczeniu. Każdy z Klientów/Gości zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń, w przeciwnym wypadku Villa Dominik może zażądać dodatkowej opłaty.
  * Klient/Gość odpowiada za wszelkie usterki lub szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu pokoju gościnnego. Klient/Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich szkodach, jakie Klient/Gość wyrządził w wyposażeniu Lokalu i samym Lokalu. Za usterki powstałe z winy Klienta/Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. Klient/Gość zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z noclegu.
  * Klient/Gość jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
  * We wszystkich apartamentach obowiązuje zakaz palenia. Jedynym miejscem, w którym palenie jest dozwolone, jest balkon lub taras pokoju gościnnego.
  * Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien. Wyłączanie urządzeń z gniazdek elektrycznych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy oraz karty magnetycznej bez dostępu do nich osób postronnych.

  * POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA/GOŚCIA

  * Dane osobowe przekazywane przez Klienta/Gościa będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach.